Erreway Αφιέρωμα...

Πήγαινε κάτω

Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:19 am

ERREWAY
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Admin στις Παρ Αυγ 15, 2008 11:17 am, 1 φορά
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:21 am

Τις παρακάτω συνεντεύξεις τις βρήκα στο ίντερνετ, συγνώμη για το πως είναι τα γράμματα! Μισά ελληνικά, μισά αγγλικά και μισά σε άλλη γλώσσα! Όποιος φανατικός των Erreway θέλει, μπορεί να γράψει τη συνέντευξη σε καθαρά ελληνικά, να μου τη στείλει, και να τη δημοσιεύσω...

Luisiana LopilatoΜπορeί η προηγούµeνη χρονιά νa µην ήtaν tόsο eπιτυχηµένη γιa τη νeaρή ηθοποιό Luisana Lopilato, φέtος όµως όλa δeίχνουν ότι τa πράγµata θa πάνe κaλύτeρa. Σύµφωνa µe tο puroshow, η Luisana θa eίνaι η sυµπρωtaγωνίstριa δίπλa στον Gabriel Goity σe µιa σειρά γιa το Ideas del Sur, η οποίa ονοµάζetaι “Cuatro por cuatro”. H Luisana υποδύeτaι µίa aπό τις tέσσερις κόρeς tου πρωτaγωνιστή. Το µόνο pρόßληµa που υpάρχeι aυtή tη stιγµή eίνaι tο ωράριο, κaθώς faίνetaι όtι υpάρχουν dιafωνίeς aνάµesa stους paρaγωγούς tης seιράς sχetικά µe tην ώρa pροßολής tης. Όpως όλa deίχνουν όµως, η Luisana apοχωρeί οριstικά apό tο Telefe κaι stρέfetaι pρος tο Canal 13.


H Luisana Lopilato θa aλλάξeι tην eικόνa tης γιa µιa etaιρeίa pου paράγeι pροϊόνta γιa ta µaλλιά, tη Faraw Foset. Πaρόλο pου η νeaρή ηθοpοιός eίνaι ιdιaίteρa sυνtηρηtική κaι deν dέχetaι κaνeίς νa tης peιράξeι ta µaλλιά, eκtός apό tον κοµµωtή tης, Diego Lakasane, dέχtηκe tην pρόtasη. Η Luisana έχeι sκοpό νa dηµιουργήseι ένa sυνaρpastικό look κaι µιa epaνastatική eικόνa pριν κυκλοfορήseι tο pρώtο solo album tης. Τa tρaγούdιa tης eίνaι eµpνeυsµένa apό Αµeρικaνίdeς tρaγουdίstριeς, όpως η Hilary Duff κaι η Ashley Simpson, ωstόsο tο style tης daνίζetaι stοιχeίa κι apό tην Avril Lavigne. Η Universal Music έχeι ήdη pροsλάßeι ένaν pολύ γνωstό paρaγωγό, έtsι ώste ο ήχος tου dίsκου νa έινaι fρέsκος κaι νeaνικός, γιa νa µpορέseι νa κυκλοfορήseι se όλη tη Λatινική Αµeρική

H LUISANA LOPILATO SΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤOΝ MTV LATINO…

ΜΕ ΑFΟΡΜΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙSΚΕΨΗ ΤΗS ΕΚΕΙ, ΕΔOSΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ SΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΗTΟΠΟΙΟS ΔΗΛOSΕ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ GΙΑ ΤΟ ΠΡOΤΟ ΤΗS ΠΡΟSOΠΙΚΟ CD.

< >, ΔΗΛOSΕ.< <Η ΑΔΕΡFΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕGO ΕΧΟΥΜΕ GΡΑΨΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΛOΔΙΚΑ, ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΤΡΑGΟΥΔΙΑ. ΜΕΧΡΙ ΤOΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΕΚΑ..>>

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙOSΕ ΠOS TΑ ΞΕΚΙΝΗSΕΙ ΤΗS ΗΧΟGΡΑFΗSΕΙS ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ UNIVERSAL.ΕΠΙΣΗΣ, ΜΙΛΗSΕ ΚΑΙ GΙΑ ΤΙS ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕS ΠΡΟΤΑSΕΙS ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ GΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ, 2008.

Τι ξέρeι apό pροκληtικόtηta ένa κορίtsι 20 χρονών?

- Όλοι ξέρουµe pως νa pροκaλέsουµe ή νa paίξουµe µe tη seξουaλικόtηta όtaν έχουµe aιtίa.Sta µέsa dίνω aυtό pου ζηtούν dιόtι έtsι eίνaι οι κaνόνeς.Stην pροsωpική µου ζωή deν µe eνdιafέρeι νa eίµaι sέξυ,tο aνtίθetο,γιa νa pροseλκήsω ένaν άνtρa χρηsιµοpοιώ tο χιούµορ.
-Αυtοί οι κaνόνeς γιa tους οpοίους µιλάς,µpορούν νa aνηsυχήsουν peριssόteρο
- Μeρικές spάνιeς pρωtάseις pάνta pέftουν.Μου έκaνaν pρόtasη νa eµfaνιstώ eνteλώς γυµνή se ένa peριοdικό ένaνtι pολλών χρηµάtων.Άλλωste “tέtοιοι” υpάρχουν χιλιάdeς κάθe µέρa. Είνaι tύpοι pου pρέpeι νa κάνουν µe ta µέsa, κaι dedοµένου όtι έtsι deν eκtίθeνtaι ρίχνονtaι stέλνουν,µe κaλούν saν afaθό aλλά…, apοpροsaνatολίζονtaι.

Ένa aκόµa ßήµa stη ζωή tης Luisana eίνaι η pρόsfatη aγορά tης deύteρης ιdιοκtηsίaς της… Είνaι ένa dιaµέρeιsµa µe pένte atµόsfaιρeς.Μόνο 10 pολυκatοικίeς µaκριά apό tους γονeίς tης.”steρούµaι µόνο tη ßιßλιοθήκη- λέeι η Lopilato -, eκeί µaθaίνω aγγλικά κaι κάνω ριγούνιον µe tους fίλους µου stο “dικό µaς κatafύγιο

- Ενάνtιa pου?
- Ενάνtιa stις pιέseις tων eνηλίκων se ένaν κόsµο γeµάtο pιέseις, γeµάtο stρeς κaι sυνaιsθηµatικών sυγκρούseων.Πέρυsι eγκatastάθηκa stο dιaµέρeιsµa γιatί έpρepe νa aνeξaρtοpοιηθώ aλλά µου λeίpeι η οικογένeιa µου.”Αf’ eνός, έχω tον tρapeζικό apολογιsµό µου, tο aυtοκίνηtό µου, ta pρογράµµatά µου, aλλά af’ etέρου, sυνeχίζω aνάλογa µe άλλa pολλά.Μe aυtό tον tρόpο χρeιάζοµaι νa ξέρω tι κάνω,pου pάω κaι tι θέλω.Είνaι ένa ßάρος pου µου κάνeι κaλό.”
- Νaι.Εpιsκέptοµaι tον ψυχολόγο µου µόνο se pου pρέpeι νa pάρω apοfάseις.Stο spίtι sυζηtάω ta pάνta, κaι όλοι λέµe tι µaς apasχολeί.Μe eκeίνον tον tρόpο pου ta µέsa µιλούν γιa όλa κaι γιa όλους.Ελpίζω νa µην se eνοχλήseι aυtό,µιλάω aνtικeιµeνικά.
- Αυtό tο νέο stάdιο eίνaι η aθωόtηta?
- Πρέpeι νa ωριµάsω eίµaι aκόµa pολύ aθώa,κάθοµaι κaι aκούω όtι λένe γιa µένa.Εµpιsteύοµaι γρήγορa tους aνθρώpους,κaι aυtό eίνaι eνaνtίον µου.Έχω fάeι pολλές “ήtteς” stην ζωή µου tόsο stην aγάpη όsο κaι se άλλa θέµata.Μe tο χρόνο έµaθa νa κάνω tην ηλήθιa µe aυtούς pου dν µe eµpιsteύονtaι.Tέλω νa eίµaι aνώteρη se όλeς tις κatastάseις.Ήµουν µόλις 13 όtaν eίχa tο pρώtο µου aγόρι tον sυνeργάtη µου stου R-Way Felipe Colombo(24). “Ήµastaν saν adέρfιa όµως όλη tην µέρa µaζί”

Η Luisana θυµάtaι!
-Μέχρι tο Νοέµßριο tου 2004,ήµουν µe tον Martinez 2 ήξeρaν tο Mariano, µe aυtόν dιatήρηsaν µιa sχέsη peριssόteρων apό dύο etών, κaι aυtό sήµeρa,eίνaι apοtέλesµa tων µέsων µaζικής eνηµέρωsης,λέeι:”Πaρ όλa aυtά pου έγινaν sυνeχίζω νa pιsteύω stην aγάpη.Sυνeχίζω µe tον teννίsta Juan Monaco (23), tρίtο κaλύteρο teννίsta stην χώρa, pρόsfatο νικηtή tου ATP tου Buenos Aires, Kipz Buhel κaι Poertschach.”Αν deν ήtaν µaζί µe tον Juan θa ήtaν single sίγουρa”.
-Δeν θa ßaριόsουν?
-Τa pάω µιa χaρά µe tην µονaξιά,pοtέ dν χρηsιµοpοίηsa tην aγάpη γιa νa peρνάω tην ώρa µου.Αν sήµeρa eίµaι µe κάpοιον eίνaι γιatι sυνέßη ξafνικά,χωρίς νa tο ψάξω pολύ.Όtaν ο Juan ήρθe stη ζωή µου sκέftηκa:”Gιatί νa eίµaι µόνη µου aν eίµaι κaλά µe aυtόν pου eίµaι, γιatί θa pρέpeι νa µιλάω µe άλλους άνtρeς afού µου aρέseι νa µιλάω µόνο µe aυtόν;”. Προtιµώ νa έχω ένa άtοµο µe tο οpοίο νa µοιρastώ tη ζωή µου. Κaι Juan ήtaν ο tέλeιος υpοψήfιος.Χωρίς νa tο ξέρω taιριάζaµe se όλa.Οι teλeυtaίeς sχέseις έχουν dώseι stη Luisana pολλή eµpeιρίa.Κaι η eµpeιρίa, ένa µάθηµa:”Τώρa eίµaι λογικόteρη κaι eµpιsteύοµaι tον άλλον stη sχέsη µaς deν µου aρέseι νa κρύßω pράγµata”.Αργά tου Δeκeµßρίου tης χρονιάς 2006.Stο spίtι tων Lopilato. “`Lu`, se paρaκaλώ se χρeιάζοµaι νa έρθeις µaζί µου, epeιdή dν µpορeί κaνeίς νa µe sυνοdέψeι”,tης eίpe ο epίµονος γeίtονάς tης γιa ta eιsηtήριa pου η Lu tου eίχe ήdη dώseι pίsω,γιa ένa paρtυ tης aκadηµίaς tέννις tου Buenos Aires.”deν µpορούse νa κάνeι aλλιώς- κaι eίpe νaι!
-Πέρasa όλο tο pάρtυ dίpλa tου χωρίς νa ξέρω pοιος eίνaι.Stη ζωή µου deν ήξeρa tpt apό tέννις.Ξafνικά pροseχtήκaµe.Μια eξafaνιζόtaν κaι µιa eµfaνιζόtaν - θυµάµaι- µιλήsaµe λίγο aνtaλάξaµe tηλέfωνa…,κaι ta λοιpά.” ,ίsως stην pρaγµatικόtηta η Luisana aνaγνωρίζeι:”pοtέ deν µου άρesaν οι pολλοί ωρaίοι άνtρeς, aλλά ο Juan eίνaι saν sοκολάta κata κάpοιο tρόpο.”
- Χωρίς epaνάληψη,pως eίνaι saν χaρaκtήρaς;
-Ο Juan eίνaι κaλός άνθρωpος,ήρeµος κaι ολοκληρωµένος άνtρaς. Μου dίνeι όtι aκριßώς θέλω,µe sέßetaι,µe pροsέχeι, µου κάνeι eκpλήξeις.Είνaι ιppόtης,pολύ stοργικός κaι deν eίνaι aνώριµος.Ο tρόpος pου µιλάeι eίνaι tέλeιος,eίνaι tο pρώtο pου κοιtώ se ένaν άνtρa.
-Είνaι dύsκολο γιa sένa tο όtι eίνaι teννίstaς?
- Είνaι dύsκολο, epeιdή η apόstasη µeγaλώνeι ta sυνaιsθήµata,όsο stους κaßγάdeς όsο κaι γιa tην sχέsη µaς pάνta tο sυζηtάµe.Δeν eίνaι tόsος pολύς ο χρόνος,deν έχουµe χωρίseι,epeιdή κaµίa fορά µιa eßdοµάda λeίpeι κaι 2 eίνaι edώ .Τa tηλέfωνa έχουν pάρeι fωtιά µιλάµe όλη tην ώρa.Οι fίλοι µου µου λένe sυνέχeι µήpως όλο aυtό µe κάνeι νa ζηλeύω aλλά eυtυχώς eίµaι sίγουρη.Έζηsa dύsκολeς eµpeιρίeς κaι έµaθa νa ζηλeύω µόνο όtaν ο άλλος dν µe pροsέχeι.Ο Juan deν eίνaι aνόηtος deν eίνaι άνθρωpος κaχύpοptος κaι ζηλιάρης.Έµaθa νa aγapώ tην apόstasη epeιdή µου stοιχοίζeι.
-Η apόstasη dν se tρeλaίνeι?
-Όtaν eίµaι eρωteυµένη κάνω saν tρeλή. Πρόsfata ο Juan έpaιζe stο Αµßούργο.Ήtaν µeγάλη έκpληξη γιa aυtόν tο όtι µόλις teλeίωsa tην paράstasη pήρa το aeροpλάνο κaι pήγa νa tον dω. Μου pήρe peριssόteρο apό µιa µέρa νa ftάsω, γιa νa eίµaι µe aυtόν µόνο 24 ώρeς κaι tην άλλη µέρa γύριsa stο Buenos Aires.
-Αυtο tον κaιρό tι θa θυsίaζeς γιa tην aγάpη sου?
-Το epάγγeλµa pοtέ.Αλλιώς θa µpορούsa νa tον χωρίsω. Κaι οι dυο peρνάµe ωρaίeς stιγµές,κaι aγapάµe pολύ aυtό pου κάνουµe, seßόµaste ο ένaς tον άλλον, pροsέχουµe ο ένaς tον άλλον.
-Sκέftesaι κάtι paρapάνω?
-Η eµpeιρίa µου µe έχeι dιdάξeι.Πριν ζηtήsω peριssόteρa apό eκeίνον θέλω νa µάθω aκόµa pιο pολλά γιa eκeίνον.Αλλά sήµeρa κatάλaßa όtι όλοι έχουµe ένaν “fάκeλο”, κaι aυtός eίνaι ο dικός tου.Αν ο άνtρaς tον οpοίο epέλeξa sήµeρa eίνaι µe µένa,deν µe eνdιafέρeι pιa θa tου θυµίsω tο paρeλθόν.Ζώ tο tώρa aλλιώς η aγάpη dν apολaµßάνetaι.
-Τόsη aγάpη dηµιουργeί υpοχρέωsη. θa γύρνaγeς stο κaλοκaίρι tου 2005,µe tον Mariano Martinez?
-Ποtέ dν tου µίληsa γιa γάµο. Κaι eκeίνη aνtί γιa γάµο eίχaµe dώseι ως apόdeιξη tης aγάpης µaς daχtυλίdιa.Τώρa έµaθa όtι tίpοta apό aυtά deν eίνaι sηµaνtικό, γιatί ο Juan µe έµaθe όtι η ßάsη µιaς sχέsης eίνaι ο seßasµός .
-Ήdη υpήρξaν γνωstές paρουsιάseις?
- Νaι κaι eίµaι χaρούµeνη. Η οικογένeιa tου Juan eίνaι θeική, eίνaι pολύ υγιeίς άνθρωpοι,κaι η οικογένeιa eίνaι κάtι pου µetράeι se ένaν άνtρa.Geνικά, pρόκeιtaι νa fάω stο spίtι tου, κaι η Cristina, η µηtέρa tου,όsο κaι ο Tip,ο patέρaς tου, µe fρονtίζουν saν ßasίλιssa.Κaι eίµaι ήdη fίλη µe ta adέρfιa tου,Andrιs κaι Mara κaι tων paρέων tους. Όtaν paίζeι κάpου ο Juan µιλώ µe tους fίλους tου κaι sχολιάζουµe tις fάseις.
-Κaι pως dιasκedάζeι η Lopilato?
-Πηγaίνω sυχνά έξω γιa faγηtό µe tον Juan epeιdή η µηtέρa µου deν µaγeιρeύeι pολύ.Είνaι η pρώtη fορά pου ο Juan eίνaι paρόν se fωtογρafήseις.Όtaν κοιtάµe tις fωtογρafίeς sχολιάζουµe κaι γeλάµe pολύ.Είνaι sυνestaλµένος!
-Αpοteλέsµata Luisana?
-Όtaν ßλέpουµe tις fωtογρafίeς µaς sta peριοdικά.Είνaι tόsο θeικός pου pοtέ deν θa µου tο έpaιζe aνώteρος.” µέχρι stιγµής η µόνη µaς dιafορά eίνaι 20 eκatοstά γιatί eίνaι 1.85.”Δeν χaλaρώνω pοtέ γιatί fοßάµaι όtι κάtι θa µου ξefύγeι.
-Το stήθος sου,ο µeγάλος µύθος.
- Νeυριάζω µe aνθρώpους stο dρόµο κaι µe κοιtάζουν stο sυγκeκριµένο sηµeίο κaι µe ρωtούν γιa tην υpοtιθέµeνη aλλaγή όtaν έγινa 15. Ένa paρaλήρηµa.Ανaptύχθηκa sta 11 apλά έpaιζa stο Chiquititas όpου έpρepe νa µοιάζω µικρόteρη.Αν ήξeρaν tην adeρfή µου µικρή θa κataλάßaινaν όtι eίνaι fυsικό,κληρονοµικό.
- Πόsη sηµasίa dίνeις stο sώµa sου?
-Ξοdeύω µιa ώρa κaθηµeρινά stο γυµνastήριο.Προpονούµaι µe tην Mariana Dalmasso,κaθηγήtριa tου Megatlsn,µe aυtήν γυµνάζω tο sώµa µου κaι κάνω κ χορό µe tην paρέa tης adeρfής µου tης Daniela. Εaν deν eίµaι pίsω apό tις θeρµίdeς ,όλο tο λίpος tου sώµatος pάνta κataλήγeι ή stη µέsη ή sta pόdιa κaι aυtό κοstίζeι stους peριssόteρους. Δeν κάνω dίaιteς, aλλά λeµfatικό µasάζ. Οpιsθοdροµικός λογaριasµός.

-Σtο µέλλον?
-Δeν θa staµatήsω tην ηθοpοιίa,θa paνtρeυtώ tον Juan fυsικά, κaι θa ftιάξω µιa οικογένeιa saν tη dιικιά µου. Η aνιψιά µου µου ξυpνά tο µηtρικό ένstικtο aλλά θa ήθeλa γιούς.Αλλά deν θέλω νa peράseι ο χρόνος κaι νa γίνω µιa µeγάλη µaµά.Το ιdaνικό θa eίνaι νa paνtρeυtώ sta 23 κaι νa γίνω µηtέρa sta 24!


Έχει επεξεργασθεί από τον/την Admin στις Παρ Αυγ 15, 2008 11:18 am, 3 φορές συνολικά
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:28 am

Η Cami μιλάει για την ζωή!!!!“Aν αφήνουμε τους άλλους να καθορίζουν τη ζωή μας τότε το έχουμε χάσει ολοκληρωτικά το παιχνίδι. Αυτό το κομμάτι αναγνωρίζω στη Μαρίσα Σπιρίτο”

“ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΑΞΟΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΠΟΛΥ Η ΤΥΧΗ…”

“Ναι. Στη ζωή μου είχα τύχη. Που και που βοηθάει πολύ η τύχη αρκεί να την εκμεταλλεύεσαι σωστά. Ποτέ μου δεν είχα σκεφτεί καν ότι θα μπορούσα να στοχέψω τόσο ψηλά και να κατακτήσω μονάχα μέσα από ένα συμβόλαιο το μεγαλύτερο μου όνειρο. Ουσιαστικά όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές μετά από αυτό. Βέβαια σε αυτή την περίοδο της ζωής μου σχεδόν όλα ήταν διαφορετικά. Ήμουν μικρή και θυμάμαι ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγηρα. Δεν το σκέφτηκα πολύ…μέσα σε μία εβδομάδα είχα δεχτεί τη συνεργασία με την Κρις Μορένα. Το ίδιο βράδυ έκανα συνεχώς τη συγκεκριμένη ερώτηση στον εαυτό μου “Γιατί εμένα? Γιατί διάλεξε εμένα?”
“Έχω προβληματιστεί πολλές φορές για το πως θα πρέπει να φέρομαι σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά χωρίς να τον αδικώ. Είναι τελείως άσχετο αυτό που λένε μερικοί ότι “Α! Η Κάμι….απουσιολόγος….διάσημη…εκκεντρική…όμορφη….ηθοποιός…τι ανάγκη έχει αυτή?” Σε σχέση με τους συμμαθητές μου, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Από τα 10-20 παιδιά που μου χαμογελούσαν κάθε πρωί…τα 15 με έβριζαν πίσω από την πλάτη μου το επόμενο διάλειμμα και τα 4 απλώς γιατί νόμιζαν ότι θα κέρδιζαν κάτι, κάνωντας παρέα μαζί μου. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν ότι εκείνη την ώρα δεν ενδιαφέρονταν για την “Κάμι” αλλά για την “Camila Bordonaba”. Δεν ξέρω αν ήταν από ζήλεια ή άμυνα αυτό που μου εξωτερίκευαν προς τα έξω. Έκλαψα όμως πολλές φορές. Στο τέλος βέβαια το συνήθισα…

“Η κολλητή μου! Εκεί να δεις γέλιο! Λοιπόν…ήταν απίστευτη! Εγώ είχα πάντοτε την τάση να μιλάω και να συναναστρέφομαι με πολλά άτομα. Από αυθορμητισμό συνήθως. Με όλους μιλούσα και σχεδόν με όλους γελούσα. Άλλο βέβαια “φιλία” και άλλο “κοινωνική συνύπαρξη”. Εκείνη όμως ήταν πολύ ξεχωριστή για εμένα…ακριβώς επειδή μαζί της μπορούσαν να συζητάω και πάρα πολλά από τα σοβαρά θέματα, χωρίς να φοβόμουν ότι θα με παρεξηγούσε. Ακριβώς επειδή με ήξερε πιστεύω τόσο καλά. Θυμάμαι ότι κάναμε ατέλειωτες φυλοσοφικές συζητήσεις…κουτσομπολεύαμε….λέγαμε τα πιο απίθανα πράγματα.Οι ώρες μαζί της ήταν δευτερόλεπτα. Βέβαια γνωριζόμασταν από πολύ μικρές…άρα μπορείτε να πείτε ότι η φιλία είχε μία χρονική βάση. Ουτοσιάλως η εμπιστοσύνη είναι κάτι που κατακτιέται σιγά σιγά. Δεν μπορώ να λέω στους πάντες τα προβλήματα μου….

“Η ωριμότητα για εμένα δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Σαφώς και όποιος έχει πολλές εμπειρίες σίγουρα, έχει πιο πολλές πιθανότητες να χειριστεί μία κατάσταση με πιο αποτελεσματικό τρόπο …αλλά ουσιαστικά ένα άτομο έχει συγκεκριμένο και ξεχωριστό τρόπο όψης των καταστάσεων.”

“Προσωπικά ήμουν ονειροπόλα. Είχα μεγάλη φαντασία…το περίεργο όμως ήταν ότι στη ζωή μου χρησιμοποιούσα πολλές φορές τη λογική. Κάτι που ποτέ δεν μου άρεσε και “μου την έδινε πολύ στα νεύρα” ήταν η σύγκριση με άλλα άτομα. Κανείς δεν μπορεί να γίνει ψυχολόγος αν δεν έχει αυτή την αίσθηση. Θυμάμαι ότι θύμωνα μόλις άκουγα το παραμικρό σχόλιο όπου κάποιος με σύγκρινε με κάποιον άλλον Ακόμα και όταν, κάποιες φορές, μου έλεγαν ότι έμοιαζα με την αγαπημένη μου ηθοποιό και γενικά το σχόλιο είχε απόλυτα θετική βάση….συνήθως απαντούσα κάπως έτσι “Τι λες καλε? Για πήγαινε να κοιταχτείς καλύτερα…”, γύρναγα την πλάτη και έφευγα.

“Ναι..κατεβαίναμε με την παρέα μου σχεδόν καθε Σάββατο. Με αφήνανε όμως συνήθως μόνο μέχρι τις 11. Το έχω παράπονο αυτό αλλά τι να κάνουμε? Γενικά όμως πάντα ήτανε πολύ ωραία. Παιρνούσαμε πόλύ καλά. Αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου , βέβαια, ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν κάποια κορίτσια της ηλικίας μου. Η αλήθεια είναι ότι η εφηβεία είναι μία πολύ επικίνδυνη ηλικία και αυτό επειδή πολλοί παρασυρόνται από το τι είναι στη μόδα και τι όχι. Έβλεπε συμμαθήτριες μου που έπιναν, κάπνιζαν και κολλούσαν στον οποιοδήποτε μόμνο και μόνο επειδή ένιωθαν ότι κάποιος θα έπρεπε να ασχοληθεί οπωσδήποτε μαζί τους. Οι παρέες ήταν πολύ έντονες. Κρατούσα όμως μονάχα τα “καλά” από αυτές τις συναναστροφές.

“Μέσα στην υποκριτική βρίσκω πολλές φορές τον ευατό μου. Παίζοντας όλους αυτούς τους ρόλους, πιστεύω ότι κερδίζω πράγματα που δεν θα τα κέρδιζα αν έκανα ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Βέβαια δεν προσφέρει τη σιγουριά που μου δίνει η ψυχολογία και την εκτόνωση που μου προσφέρει το τραγούδι, αλλά σίγουρα ίδια ανακαλύπτω πτυχές του χαρακτήρα μου που δεν θα φανταζόμουν καν ότι υπήρχαν.”

“Η αυτοδημιουργία είναι πολύ καλή και παραγωγική, αρκεί να ελέγχεται και να χρησιμοποιείται στο βαθμό που της επιτρέπεται. Πρέπει να υπολογίζουμε λιγάκι και τους άλλους γύρω μας. Δεν ήρθαμε μόνοι μας σε αυτή τη ζωή.”

“Ο πατέρας μου ήταν πολύ απαιτητικός σε κάποια πράγματα. Μερικές φορές ένιωθα τόσο καταπιεσμένη και τόσο “φυλακισμένη” και ανύμπορη με την κατάσταση που επικρατούσε, που μου ερχόταν να τα παρατήσω όλα και να φύγω όσο πιο μακριά γινόταν. Ήξερα βέβαι πάντοτε ότι με αγαπούσε και νοιαζόταν για εμένα. Απλά δεν δεχόταν οποιοδήποτε που είχε διαφορετική άποψη από εκείνον. Το κόλπο σε τέτοιου είδους καυγάδς που συγκρούονταν τα πιστεύω μας πάντοτε ήταν “Ναι μπαμπά…ότι πεις μπαμπά…πάω αμέσως μπαμπά!” Βέβαια όταν ήρθε η ώρα της “επανάστασης”, γιατί πάντοτε φτάνει αυτή η ώρα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα….”
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:37 am

FELIPE COLOMBO

“H Luisana ήταν κοπέλα μου, η Camila είναι σαν αδερφή μου”Γεννημένος στο Μεξικό, ο Felipe Colombo (24 ετών) ήρθε το 1998 στην Αργεντινή όπου πρωταγωνίστησε στο “Chiquititas” κι αργότερα σε πολλές σειρές της Cris Morena. Έκανε θέατρο μαζί με τον Nacha Guevara στο ”El Graduado” και τώρα πρωταγωνιστεί στο “Son de Fierro”, τη νέα σειρά του Pol-ka. “Είναι η πρώτη φορά που κάνω κωμωδία στην τηλεόραση και μ’ αρέσει. Μοιράζομαι το καμαρίνι μου μαζί με τον Freddy Villarreal, τον Favio Poska και τον Facundo Espinosa. Μου αρέσει πολύ και ο ρόλος του Lucho”, δηλώνει ενθουσιασμένος ο νεαρός ηθοποιός.Άραγε ο Felipe έχει κοινά με τον χαρακτήρα που ερμηνεύει στη σειρά;
“Σίγουρα έχουμε μερικά, αφού εγώ τον υποδύομαι. Κι εγώ αγωνιζόμουν για πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω ως έφηβος, αλλά δεν τα κατάφερα επειδή άγγιξα μια άλλη ζωή από μικρός”.
Η εφηβεία του πιστεύει πως ήταν απολύτως φυσιολογική.
“Η δημοσιότητα δεν με ενόχλησε. Ο κόσμος άλλωστε ποτέ δεν σε γνωρίζει ολοκληρωτικά. Αισθάνομαι μια μελαγχολία για κάποια πράγματα που ήθελα να κάνω αλλά στερήθηκα, όπως εκδρομές με το σχολείο στις οποίες δεν μπόρεσα να πάω εξαιτίας της σειράς που έπαιζα στο Μεξικό. Πάντα μου στοίχιζε όταν οι φίλοι μου μιλούσαν για θέματα στα οποία εγώ έμενα απ’έξω. Ήταν όμως από την αρχή δική μου επιλογή”.
Το να βλέπει τον εαυτό του στην τηλεόραση δεν είναι πάντα ευχάριστο.
“Υπάρχουν φορές που δεν μου αρέσει καθόλου, τίποτα, κι άλλες που μ’ αρέσει αυτό που κάνω”.
Οι γονείς του ζουν μόνιμα στο Μεξικό. “Ναι, αλλά αυτό τον καιρό πηγαίνω κι εγώ για τα γυρίσματα του Amor mio”.
Πώς όμως ο Felipe εγκαταστάθηκε στην Αργεντινή;
“Τότε έπαιζα στη μεξικάνικη version του “Chiquititas” και σε μια σειρά εδώ. Ήρθα με την μητέρα μου, αλλά όταν ενηλικιώθηκα αποφασίσαμε οικογενειακώς να επιστρέψει μόνη η μητέρα μου πίσω”.
Σίγουρα θα ήταν δύσκολο για ένα αγόρι 18 χρονών να ζει μόνος του σε μια χώρα.
“Ναι, αλλά με τα γυρίσματα του Rebelde way και τις περιοδείες γνώρισα πολύ κόσμο απ’ότι στην κανονική μου ζωή. Από την άλλη, έδινες μια συναυλία με τους Erreway κι είχες μπροστά σου 3 χιλιάδες άτομα κι όταν γυρνούσες σπίτι δεν είχες κανέναν να το μοιραστείς. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα, αλλά πάντα ζητάω να γυρίσω πίσω μιας και μ’ αρέσει να είμαι μόνος. Όλο αυτό είχε να κάνει με την οικογένειά μου. Είμασταν ανεξάρτητοι”.
Τον Αύγουστο οι Erreway έκαναν μια περιοδεία στην Ισπανία χωρίς τη Luisana Lopilato.
“Είμαστε τρίο τώρα. Μερικές φορές τα πράγματα επηρεάζονται από τις καταστάσεις άλλων ανθρώπων. Βλέποντας παλιές σκηνές με την Cami, τον Benja και τη Lu νομίζεις ότι αυτό το δέσιμο θα κρατήσει μια ζωή. Τώρα ένας από εμάς τράβηξε το δικό του δρόμο και θα είμαστε τρεις. Είναι μια καινοτομία”.
Ο Felipe δεν έχει δεσμό.
“Όχι, τώρα όχι. Αυτή την περίοδο δεν έχω κοπέλα”.
Τι γίνεται όμως με τη σχέση του με την Camila Bordonaba;
"Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Cami κι εγώ έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Πήγαμε ακόμη και στο Μεξικό μαζί για διακοπές. Είναι πολύ καλή μου φίλη, σαν αδερφή μου. Μερικές φορές η φιλία ανάμεσα σ’ένα αγόρι και μια κοπέλα παρεξηγείται από τα media χωρίς να βλέπουν την ανάγκη της σχέσης. Η δική μας είναι αδελφότητα: γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψης και συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν είμαστε ζευγάρι. Άλλωστε η Camila έχει αγόρι.
Στη γιορτή όμως του “Son de Fierro” ήρθαν αγκαλιασμένοι και έφυγαν μαζί.
“Δεν υπάρχουν γιορτές όπου οι άνθρωποι φοβούνται να αγγίξουν ο ένας τον άλλον ή να αγκαλιαστούν. Με την Cami, τη Lu, τον Benja αλλά περισσότερο με την Cami δουλεύαμε πολλά χρόνια μαζί. Υπάρχει εμπιστοσύνη λόγω της μακρόχρονης φιλίας. Όλα συμβαίνουν από αυτή την πλευρά κι όχι εκείνη του ρομαντισμού και του έρωτα. Βασικά η Camila είναι η συνομήλικη αδερφή που δεν είχα ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους συνδέεσαι χωρίς να χρειάζεται κάποια εξήγηση και τα media μας θέλουν ζευγάρι ακόμα κι αν δεν είναι πάντα έτσι”.
Επίσης, ο Felipe παραδέχεται για πρώτη φορά τη σχέση του με τη Luisana Lopilato.
“Ναι, ήμασταν μαζί δυο χρόνια κατά τη διάρκεια του Rebelde way”.
Πολλοί πίστευαν ότι η Cris Morena είχε πρόβλημα με τη σχέση τους.
“Καταντούσε αστείο. Πολλές φορές είχα ακούσει ότι εξαιτίας του συμβολαίου δεν μπορούσαμε να είμαστε ζευγάρι. Από πότε βάζεις έναν τέτοιο όρο στο συμβόλαιο; Είναι γελοίο. Ποιος μπορεί να σου εγγυειθεί ότι μια τέτοια στιγμή δεν θα μιλήσει στον τύπο για τη σχέση σου. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει κάτι τέτοιο. Η πιθανότητα μιας σχέσης πάντα υπάρχει μεταξύ ενός group από εφήβους ηλικίας 17 ως 22 χρονών”.
Η σχέση του Felipe με τη Luisana εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα σκανδαλώδη κατάσταση.
“Ήταν απαίσιο όταν δημοσιεύτηκε ένα video που είχε τραβηχτεί από το καμαρίνι μας. Δε σεβάστηκαν καθόλου την ιδιωτική μας ζωή. Μετά από αυτό επικράτησε μια αναταραχή επειδή ήσουν εκτεθειμένος στις οποιεσδήποτε συνέπειες κι ήμασταν πολύ μικροί για να τα βάλουμε με τα media”.
Γιατί χώρισε όμως με τη Luisana;
“Ήρθε πολύ φυσικά. Ήμασταν πολύ καιρό μαζί και οι δύο αποφασίσαμε να πάμε προς διαφορετικούς δρόμους, αλλά ποτέ δεν υπήρξε τσακωμός. Μόνοι μας χωρίσαμε”.
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:47 am

BENJAMIN ROJAS1.Hμερομηνία Γέννησης:15/4/1985

2.Ζώδιο:Κριός

3.Ύψος:1,73

4.Κιλά:53

5.Τόπος Γέννησης:La plata της Αργεντινής,

6.Οικογένεια:μπαμπάς,μαμά,2 αδερφούς και μια αδερφή

7.Πρωτερήματα:Σταθερός Χαρακτήρας,έμπιστος φίλος,ικανοποιείται πάντα με όσα έχει.

8.Μειωνεκτήματα:Δεν ξέρει τι μειωνεκτήματα έχει

9.Αδυναμία:Σοκολάτα

10.Αγαπημένο Χρώμα:μπλε και λευκό

11.Αγαπημένο Φαγητό:Ψητό κρέας

12:Αγαπημένο Γλυκό:Το παγωτό

13:Χόμπι:Γυρίζει video και κάνει συλλογή απο φωτογραφίες,παίζει ράγκμπι και ποδόσφαιρο.Το τελευταίο μάλιστα του αρέσει τόσο πολύ που φροντίζει να πηγαίνει τακτικά στο γήπεδο.

14.Αθλήματα που κάνει:Παίζει ράγκμπι και ποδόσφαιρο.

15.Αγαπημένο είδος ταινιών:Δράσης

16.Αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα:Ποδόσφαιρο και Chiquititas

17.Εφεύρεση που θεωρεί πολύ σημαντική:Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

18.Αγαπημένη εποχή:Το καλοκαίρι.

19.Δε θα ζούσε σε άλλη χώρα.

20.Προτιμάει βουνό αντι για παραλία

21.Προτιμάει τον ύπνο αντί για το πρωινό ξύπνημα.

22.Σε ένα κορίτσι τον τραβάει το βλέμμα της.

23.Πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά.

24.Καλύτερος φίλος κατα τη γνώμη του είναι εκείνος που δε ζητάει πίσω ότι σου δάνεισε και αυτός που δεν απαιτεί παράλογα πράγματα απο σενα.

25.Αγαπημένο Ντίσυμο:Τζίν,φανελάκι και αθλητικά παπούτσια ή τζίν και πουκάμισο.Προτιμάει να ντύνεται απλά και άνετα.

26.Πιστεύει πως μάλλον μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεσα σε ένα αγόρι και ένα κορίτσι

27.Ιδανικός αντρας για εκείνον είναι ο πατέρας του.

28.Προτιμά να κατακτά αντί να τον κατακτούν.

29.Έχει κάνει μεγάλες τρέλες για τον έρωτα.

30.Δε φοβάται τίποτα όπως λέει

31.Στο σχολείο ήταν κανονικός μαθητής.

32.Αγαπημένο μάθημα:Φιλολογικά

33.Αντέγραφε

34.Στην κοινωνία μας τον απασχολεί η ανεργία και η πείνα.35.Αβάσταχτο πόνο ένιωσε όταν έχασε ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

36.Μια πρόποση θα έκανε στην ειρήνη.

37.Το καλύτερο δώρο που έχει πάρει είναι μια κάμερα και ένας Η/Υ

38.Θα ήθελε απο τη ζωή τα πάντα.

39.Θα ζητούσε συγγνώμη για πολλά.

40.Για εκείνον φήμη είναι να σε αναγνωρίζει ο κόσμος

41.Γιατί αυτό?Γιατί αν δε σε αναγνωρίζουν δεν είσαι διάσημος,

42.Μειωνέκτημα του να είσαι διάσημος:Καμιά φορά μπορεί να λένε άσχημα πράγματα για σενα χωρίς να είναι αλήθεια.

43.Τον ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι ανάλογα με το ποιός το λέει.

44.Ζητά συμβουλές απο τους γονείς του.

45.Μια γλυκιά ανάμνηση:Όταν πήρανε με την River(ποδοσφαιρική ομάδα) το πρωτάθλημα

46:Ένα όνειρο:Να το κερδίσουν πάλι

47.Αν έπρεπε να ευχαριστήσει κάποιον θα ευχαριστούσε τους δικούς του ανθρώπους

48.Τρία πράγματα που του χάρισε η δουλειά:Εργασία,χαρά,φίλους

49.Του αρέσει να ταξιδεύει

50.Αν του χάριζαν ένα ταξίδι και μπορούσε να διαλέξει τον προορισμό θα πήγαινε στην Τζαμάικα.

51.Τον δυσαρεστούν:Η βλακεία,η απελπισία και οι γκαζόζες χωρίς ανθρακικό.

52.Τυχερό νούμερο:22

53.Αγαπημένα ζώα:Η τίγρης και ο σκύλος

54:Θα διάλεγε για μασκότ ένα σκύλο

55.Η λέξεις που χρησιμοποιεί πιο συχνα είναι:ωραία,εντάξει

56.Το πιο όμορφο μέρος στον κόσμο για εκείνον είναι η Νότια Αργεντινή

57.Ένας έρωτας που δεν εκπληρώθηκε για εκείνον δεν υπάρχει.

58.Πλησιάζει ένα κορίτσι που του αρέσει χαμογελώντας και πρσπαθεί να της πιάσει κουβέντα.

59.Η ιδανική έξοδος του είναι με φίλους

60.Όταν βρέχει του αρέσει να μένει μέσα.

61.Αυτό που τον συγκινεί είναι η ευαισθησία των παιδιών

62.Πεθαίνει για Coca Cola

63.Αγαπημένη ποδοσφιρική ομάδα:Gimnasia & Egrima de la Plata

64.Θέλει να σπουδάσει κινηματογραφία και να συνεχίσει να ασχολείται με τη μουσική που υπερλατρεύει και κάνει πολλά σχέδια για το μέλλον.

65.Υποκοριστικά:Benja & Nano

66.Συνεχίζει να μένει στο σπίτι που γεννήθηκε

67.Κάνει πολλές πλάκες

68:Δεν πιστεύει ότι είναι < <αστέρι>>

69.Έχει πολύ καλή επαφή με τους θαυμαστές του.

70.Πίσω απο τις κάμερες λέει ότι είναι ένας ρομαντικός και ευαίσθητος τύπος.

71.Πάνω απο όλα έχει την οικογένεια του.

72.Λέει πως η επιτυχία ούτε τον άλλαξε ούτε θα τον αλλάξει

73.Κάποιες φορές γίνεται σκληρός.

74:Είναι προσγειωμένος

75.Έχει συμπληρώσει περίπου μια δεκαετία στην τηλεόραση.

76.Θέλει να ασχολειθεί πεισσότερο με τη μουσική

77.Θεωρεί την Chris Morena καλλιτεχνική του μητέρα

78.Θέλει να ρισκάρει και να κάνει κάτι λιγοτερο εμπορικό

Φιλμογραφία:

Chiquititas(1995-2001)

Chiquititas la historia(2001)

Rebeldeway(2002-2003)

Erreway 4 Caminos(2004)

Floricienta(2004-2005)

Alma Pirata(2006)
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:49 am

Erreway - Para Cosas Buenas
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:49 am

Erreway - Tiempo
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:50 am

Erreway - Sera De Dios
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:50 am

Erreway - Bonita De Mas
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:52 am

Erreway - Para Cosas Buenas Live
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 10:59 am

Erreway - Sera Porque Te Quiero
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 11:02 am

Erreway - Resistire
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 11:03 am

Erreway - Inmortal
avatar
Admin
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 1030
Ηλικία : 26
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://meetingplace.freeforumlife.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  diosa Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 11:33 am

Δεν έχω λόγια...Είναι τέλειο...Super,φανταστικό...Δεν ξέρω τι άλλο να πω...
Ευχαριστώ πάρα πολύ...Τελικά σε πήρα με κακό μάτι στην αρχή πράγμα που ήταν λάθος...Ευχαριστώ και πάλι!
avatar
diosa
Newbie
Newbie

Αριθμός μηνυμάτων : 34
Ηλικία : 21
Τόπος : Στον κόσμο μου!
Registration date : 14/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  Vikoulini17_PAOKARA_4ever Την / Το Παρ Αυγ 15, 2008 12:10 pm

ine gamato!!!!
IME TRELI FUN TOUS!!!! I love you I love you I love you

EXO TA PADA GI AUTOUS!!!!
FADASTIKOI LEME
avatar
Vikoulini17_PAOKARA_4ever
Newbie
Newbie

Αριθμός μηνυμάτων : 4
Ηλικία : 26
Τόπος : salonika,TOUBIOTISA
Registration date : 15/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  diosa Την / Το Κυρ Αυγ 17, 2008 10:12 am

Χιχι...Επιτέλους κάποιος με καταλαβαίνει!
avatar
diosa
Newbie
Newbie

Αριθμός μηνυμάτων : 34
Ηλικία : 21
Τόπος : Στον κόσμο μου!
Registration date : 14/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  EmmaWatson Την / Το Κυρ Αυγ 17, 2008 9:22 pm

Υπεροχοί!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avatar
EmmaWatson
Ενεργό Μέλος
Ενεργό Μέλος

Αριθμός μηνυμάτων : 95
Ηλικία : 23
Τόπος : ston kosmo m...
Registration date : 14/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  andrikosforalife Την / Το Δευ Αυγ 18, 2008 5:54 pm

ητανε πολυ ωραια σειρα..κριμα που σταματησε

andrikosforalife
Ενεργό Μέλος
Ενεργό Μέλος

Αριθμός μηνυμάτων : 125
Ηλικία : 23
Registration date : 10/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  108asteri Την / Το Κυρ Αυγ 24, 2008 7:38 pm

Δεν τη σταματήσανε τη σειρά, απλά τέλειωσε. Η ετ1 σέβεται όσες λατιν σειρές παιρνει, ευτυχώς....

Πολύ ωράιο αφιέρωμα. Μου αρέσουν πολύ, αν και τα τραγούδια τους είναι σχετικά παλια.
Τη σειρά την έβλεπα φανατικά και περισσότερο μου άρεσαν τα δυο αγορια (κυρίως ο Μπεντζαμιν).
Παντως, τωρα οι erreway εχουν διαλυθει. Εκαναν μια προσπαθεια ανασυγκροτησης αλλα δεν τα καταφεραν/
avatar
108asteri
Newbie
Newbie

Αριθμός μηνυμάτων : 10
Ηλικία : 26
Τόπος : Λάρισα
Registration date : 15/08/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Erreway Αφιέρωμα...

Δημοσίευση  #JoHnNy~dEpP 100%# Την / Το Κυρ Ιαν 04, 2009 1:17 pm

δεν μ αρεσουν καθολου.
Ισως τους θεωρω κατωτερους απο καποιους αλλους αλλα πραγματικα δεν ξερω το γιατι.
avatar
#JoHnNy~dEpP 100%#
Ανερχόμενο Αστέρι
Ανερχόμενο Αστέρι

Αριθμός μηνυμάτων : 421
Ηλικία : 25
Τόπος : pfff
Registration date : 26/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://www.johnnydepp.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης